دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1402 

مقاله پژوهشی

ارزیابی پیامد رهایش آمونیاک از مخزن نگهداری در یکی از پالایشگاه‌های روغن سازی

صفحه 1-10

محمد یوسفی یوسفی؛ جواد محبوب نسب؛ حسین حسینی؛ نفیسه حاجی عبداله


ارزیابی جو ایمنی کارکنان یک میدان نفتی در جنوب غرب ایران به روش SCAT

صفحه 12-21

فرهاد اسدی؛ سینا دوازده امامی؛ علی محمدی بردشاهی؛ محمد ولایت زاده