دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1402 
بررسی خرابکاری صنعتی در آزمایشگاه های فضایی

صفحه 13-19

صفا خزائی؛ محمد داودآبادی فراهانی؛ علی رنج آزمای سرند