دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-59 
ارزیابی ایمنی الیاف بتن‌ در برابر افتان وزن ‌و ایجاد مقاومت در سازه ها

صفحه 31-43

احمد خزائی پول؛ سید رامتین رمضانی؛ مجتبی ضیا شمامی ضیا شمامی؛ امیرمحمد حسن زاده؛ هادی باقریان


اندازه‌گیری شاخص‌های کلیدی عملکرد محیط‌زیستی شهرک صنعتی پرند

صفحه 45-51

مهدیه کشوری؛ مهناز میرزا ابراهیم طهرانی؛ سید علی جوزی