اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا اصفهانی

مخابرات استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

resfahaniihu.ac.ir

سردبیر

دکتر قادر غنی زاده

بهداشت محیط استاد دانشگاه بقیه الله

qanizadehyahoo.com

جانشین سردبیر

دکتر علی سعیدی

اقلیم دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

asaidi40gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر قادر غنی زاده

مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه بقیه الله

qanizadehyahoo.com

دکتر حسین معصوم بیگی

مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه بقیه الله

masoumbbmsu.ac.ir

دکتر احمد عامریون

مدیریت خدمات بهداشتی و درمان استاد دانشگاه بقیه الله

ad_amer_heliihu.ac.ir

دکتر جمیل زرگان

زیست شناسی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

zargan44gmail.com

دکتر مرتضی کریمی

جغرافیایی طبیعی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mkarimi35yahoo.com

دکتر مظاهر معین الدینی

آلودگی محیط زیست دانشیار دانشگاه تهران

moienaddiniut.ac.ir

دکتر علی سعیدی

اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

asaidi40gmail.com

دکتر صفا خزایی

عمران-سنجش از دور دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

skhazaiihu.ac.ir

دکتر فیروز ولی پور

بهداشت حرفه ای دانشیار دانشگاه بقیه الله

firouzvalipourgmail.com

دکتر عبدالرحمن کشوری

مدیریت سیستم ها استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

negahdashtyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر سید رضا کریمی

آلودگی های محیط زیست- HSE پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

srk.aria22ihu.ac.ir

مدیر وب سایت

محمد داودآبادی فراهانی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mdavoudabadiihu.ac.ir