بررسی اثرات زیست‌محیطی نیتروژن تترا اکسید و مدل‌سازی شعاع انتشار با نرم‌افزارهای ALOHA و Wiser

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ایمنی

2 ایمنی

3 علوم و تحقیقات تهران

چکیده

با توجه به‌ضرورت توسعه فضایی کشور و حرکت به‌سوی پرتاب ماهواره‌های زمین آهنگ و استفاده از پیشرانه‌های پر‌قدرتی مثل نیتروژن تترا اکسید N2O4 از ضروریات است. همچنین در برنامه هفتم توسعه ضرورت ارزیابی محیط زیستی را مدنظر قرارگرفته وبیان شده کلیه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ باید دارای ارزیابی زیست‌محیطی باشند. در این پژوهش سعی شده است با مدل‌سازی انتشار قبل و پس از استفاده از اسکرابر تر به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های کاهش شعاع انتشار و میزان انتشار N2O4 بررسی شود. لذا با توجه به هدف پژوهش در ابتدا شعاع انتشار مربوط به باز شدن شیرvent از یک مخزن 12تنی N2O4 با نرم‌افزارهای ALOHA و Wiser موردبررسی قرارگرفته و شعاع انتشار آن مورد مدل‌سازی قرار گرفت. سپس مدل‌سازی باوجود یک اسکرابرتر در مسیر پرداخته شد و شبیه‌سازی مجدد در نرم‌افزار ALOHA این نتیجه حاصل شد که با استفاده از اسکرابر تر شعاع انتشار حاصل از نشت تا 16 برابر کاهش یافت وصرفا باید از محل زیست انسان تا شعاع5/1 کیلومتری باید دورنگه داشته شود. البته وجود این ماده در دزهای کم بر رشد و نمو برخی از گیاهان نیز تأثیر مثبت دارد و با توجه به نیمه‌عمر پایین این ماده و جذب آن در محیط‌زیست و حذف آن توسط فتولیز آفتابی صرفاً به بررسی اثر آن بر روی انسان پرداخته شد .درنهایت این نتیجه حاصل می‌شود که در صورت استفاده از اسکرابر تر شعاع انتشار مواد به 1/16 کاهش‌یافته و پس از 600 متر هوای پاک متناسب با الزامات زیست انسانی طولانی‌مدت وجود خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها