ارزیابی ریسک‌های ایمنی سامانه‌های برق‌رسانی در پادگان‌های نظامی (موردمطالعه: یکی از رده‌های نظامی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی و کنترل ریسک‌های ایمنی سامانه‌های برق‌رسانی در یک رده نظامی در سال 1402 با کمک تکنیک‌های ارزیابی ریسک می‌باشد. به‌منظور تحقق این امر در مرحله اول، ریسک‌های سامانه‌های برق‌رسانی در پادگان‌های سازمان موردمطالعه در حوزه‌های تأمین، تبدیل، توزیع، مصرف داخلی، سیستم‌های ایمنی و حفاظتی و حریم برق و پیامدهای وقوع آن‌ها، از روش مرور ادبیات و بررسی اسناد موجود احصا گردید، سپس برای ارزیابی کمی خطرات احصا شده با کمک توزیع پرسشنامه میان 21 نفر از مدیران و کارشناسان معاونت‌های ایمنی و مهندسی سازمان موردمطالعه و با استفاده از روش FMEA اقدام لازم صورت پذیرفت. خروجی نهایی این پژوهش به‌صورت رتبه‌بندی ریسک‌های ایمنی سامانه‌های برق‌رسانی با توجه به میزان شدت، احتمال وقوع و میزان قابلیت شناسایی ریسک‌ها مشخص گردید و نتایج نشان داد 12 ریسک از 64 ریسک شناسایی‌شده، دارای اولویت بالا در خصوص انجام اقدامات کنترلی فوری به علت قرارگیری مقدار RPN آن‌ها در محدوده بحرانی و 37 ریسک در محدوده نیمه بحرانی ارزیابی گردیدند که لازم است سازمان موردمطالعه پس از اصلاح ریسک‌های مربوط به محدوده بحرانی نسبت به اقدامات کنترلی در محدوده نیمه بحرانی اقدام لازم را به انجام رساند. در پایان به‌منظور کنترل ریسک و تکمیل فرایند مدیریت ریسک، راهکارهای لازم به‌منظور کاهش میزان وقوع و پیامدهای آن خطرات ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها